Legalizacija objekata

Legalizacija objekata je postupak kojim se ozakonjuje nezakonito izgrađen, dograđen i/ili rekonstruiran objekt. Kako je za svaki objekt potrebno ishoditi akt o zakonitosti ( legalnosti ) njegove gradnje i uporabe tako se kao pozitivni rezultat ovog postupka izdaje rješenje o izvedenom stanju. Za pokretanje postupka legalizacije potrebno je ustvrditi razinu legalnosti i odrediti kategoriju objekta jer nam o tome ovisi sadržaj zahtjeva. Kategorije objekata su :

 1. Pomoćni objekt ( u funkciji osnovnog, sa 1 etažom, tlocrtne površine < 50m² )
 2. Jednostavni objekt ( BRP < 100m² ili poljoprivredne djelatnosti BRP < 400m² )
 3. Manje zahtjevan objekt ( BRP < 400m² ili poljoprivredne djelatnosti BRP < 1000m² )
 4. Zahtjevan objekt ( BRP > 400m² ili poljoprivredne djelatnosti BRP > 1000m², svaki objekt javne namjene )

Ukoliko je razina legalnosti objekta 0% potrebno je za :

Pomoćni objekt

 • 3x izvod iz katastarskog plana (kopija katastarskog plana iz Katastra)
 • Akt zakonitosti osnovnog objekta

Jednostavni objekt

 • 3x geodetski snimak izvedenog stanja
 • Iskaz površina i obračunske veličine objekata, broj etaža i visina objekata, te obračunske veličine objekata prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog i vodnog doprinosa. Izrađuje ovlašteni inžinjer arhitekture ili građevinarstva.
 • fotografije svih pročelja objekata
 • Iskaz podatak za obračun naknade za legalizaciju, izrađen od ovlaštenog inženjera arhitekture ili građevinarstva

Manje zahtjevan objekt

 • 3x geodetski snimak izvedenog stanja
 • 3x arhitektonski snimak izvedenog stanja

Zahtjevan objekt

 • 3x geodetski snimak izvedenog stanja
 • 3x arhitektonski snimak izvedenog stanja
 • Izjava ovlaštenog inženjera građevine da objekt ispunjava bitan zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti ( statika ) prema propisima vremena kada je zgrada rađena ili današnjim propisima.

Nakon ishođenja rješenja o izvedenom stanju tj. njegove pravomoćnosti završetak bi trebao biti evidentiranje objekta u Katastar i Zemljišnu knjigu, odnsosno izrada GE „upis objekta“.