Iskolčenje građevina

Sve su to nazivi za postupak kojim se u prostor ( 3d ) prenose projektirani podaci neke građevine kako bi se moglo započeti sa njenom gradnjom. Iskolčenje građevine mora obaviti osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu ( u daljnjem tekstu: ovlašteni geodet ). Iskolčenje građevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa građevine ili osi trase građevine koju je dozvoljeno graditi, na terenu unutar građevne čestice ( Zakon o prostornom uređenju i gradnji, NN 76/07 ).

Samo iskolčenje se izvodi u suradnji sa glavnim projektantom, izvođačem građevinskih radova i nadzorom. Prije početka građevinskih radova, a kod pripreme terena izvodi se prvo ( grubo ) iskolčenje kojim se označava šira zona zahvata kako bi se neometano mogla kretati mehanizacija za izvršenje grubog iskopa i izradile „nanosne skele“ i/ili drugi stalni objekti za kontrolne točke/linije.

Nakon izvršene pripremne faze, a na zahtjev izvođača građevinskih radova, vrši se iskolčenje građevine na način da se po terenu obilježe/stabiliziraju sve potrebite točke kao i njihove projekcije na pripremljena mjesta, „nanosne skele“, sa kojih je moguće vršite obnovu i kontrolu istih. Ispravnost iskolčenja građevine potvrđuje ovlašteni geodet nadzora upisom u građevinski dnevnik prije početka radova.