Geodetski projekt

Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio :

  • idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.
  • glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Na završetku procesa gradnje, a na temelju podataka iz geodetskog projekta, te ostalih prikupljenih podataka u okviru snimanja izvedenog stanja zgrada i drugih građevina, potrebno je izraditi dokument IZJAVA OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE kojom se potvrđuje da je zgrada ili druga građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom a na osnovu koje se izdaje uporabna dozvola na osnovu koje se provodi dio geodetskog projekta za evidentiranje građevine.

„ GSN “ – Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu.

– izrađuje se na način da se na njemu prikazuju podaci o svim vidljivim prirodnim i izgrađenim objektima zemljine površine u području obuhvata zahvata u prostoru (npr. zgrade i druge građevine, vodovi i njima pripadajući objekti, prometna infrastruktura, vegetacija, vode i s njima povezani objekti, reljef i sl.). Na GSN-u se prikazuju i podaci o položaju granica katastarskih čestica u naravi zajedno s podacima katastarskog plana kako bi se na vjerodostojan način utvrdila potreba za usklađenjem stanja u katastru, zemljišnoj knjizi sa stanjem u naravi.

„GSG“ – Geodetska situacija građevine

– izrađuje ovlašteni inž.geod. u suradnji s drugim projektantima idejnog, odnosno glavnog projekta. Na GSG-u se prikazuje oblik građevne čestice čije se formiranje određuje lokacijskom dozvolom odnosno građevinskom dozvolom, te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici. Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici određen je koordinatama lomnih točaka koje određuju granice jedne ili više građevina. Novoprojektirano stanje se prikazuje na trenutno važećem DKP-u sa preklopom na službeni DOF u pozadini.