Geodetska podloga (situacija, situacijski nacrt)

Glavni, izvedbeni, tipski te projekt uklanjanja građevina kad se izrađuju za građevine i zahvate u prostoru za koje se izdaje građevinska dozvola njihov sastavni dio je geodetska podloga. Ona se izrađuje za :

  1. cijevovode i kabele različitih namjena
  2. žičare i slične građevine
  3. dalekovode, vjetroparkove
  4. neke vojne građevine
  5. golf igrališta, kampove, luke

Geodetskom izmjerom dobivena situacija prikazuje na ortofoto karti ( DOF ) s uklopljenim službenim katastarskim planom ( DKP ) u mjerilu 1:1000 ili detaljnijem, koju izrađuje ovlašteni inženjer geodezije i koja je ovjerena od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina.