Elaborat iskolčenja

Elaborat iskolčenja građevine je dokument koji izrađuje osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu u skladu s idejnim, odnosno glavnim projektom, koji je sastavni dio rješenja o uvjetima građenja, odnosno potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole.

Njime se iskazuje način iskolčenja građevine na terenu i način kojim su stabilizirane točke planirane građevine ( Zakon o prostornom uređenju i gradnji, NN 76/07 ). Elaborat iskolčenja je dokument na temelju kojeg će se izvoditi iskolčenje i potrebno ga je imati kao sastavni dio prijave početka građenja kao i dio dokumentacije koju je potrebno posjedovati na gradilištu cijelo vrijeme dok traje gradnja.