Brže, jednostavnije i jeftinije do dozvola za gradnju …

U četvrtak 11. travnja 2019. godine u Hrvatskom su saboru donesene izmjene Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju. Ovim izmjenama zakona stvara se efikasniji, brži i jeftiniji sustav izdavanja dozvola, a u korist građana i investitora. Donošenjem ovih zakona će se pojednostaviti, ubrzati i olakšati postupak ishođenja građevinskih i uporabnih dozvola, ali i samo građenje.

U praksi to znači sljedeće:

 • investitor (bilo da se radi o tvrtki ili fizičkoj osobi) dolazi u ured svog projektanta sa zahtjevom za izradu glavnog projekta
 • projektant u ime investitora ili sam investitor podnosi zahtjev za izdavanje dozvole s glavnim projektom u elektroničkom obliku
 • zahtjev zaprima službenik u uredu koji saziva e-konferenciju, odnosno traži od svih institucija koje trebaju potvrditi glavni projekt da se u roku od 15 dana očituju o usklađenosti s posebnim propisima
 • ukoliko u roku od 15 dana nema odgovora, smatra se da je odgovor pozitivan
 • kroz elektronički sustav izdaje se građevinska dozvola i nastavlja se daljnji postupak do gradnje
 • stranke u postupku i projektant imaju kroz cijeli postupak uvid u stanje predmeta čime se povećava transparentnost postupka izdavanja dozvole
 • Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine prilaže:
 1. fotokopiju građevinske dozvole,odnosno primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole na temelju glavnog projekta
 2. podatke o sudionicima u gradnji
 3. pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
 4. završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine
 5. izjavu ovlaštenog  inženjera  geodezije  da  je  građevina  izgrađena  u  skladu  s geodetskim projektom, ako se radi o građevini za koju se izrađuje geodetski projekt
 6. geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat infrastrukture (vodova), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova.
 7. izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt
 8. dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se radi o građevini za koju se lokacijskom dozvolom određuje obuhvat zahvata u prostoru unutar kojega se parcelacijskim elaboratom formira građevna  čestica,  osim  za  izdavanje  privremene  uporabne  dozvole  iz članka 145. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona i
 9. energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti.”.

dijelovi  vezani uz geodetske radove i elaborate :

Sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici uz arhitektonski projekt, građevinski projekt,  elektrotehnički projekt, strojarski projekt je i geodetski projekt.

Geodetski projekt izrađuje se i ovjerava na isti način, te ima isti sadržaj i značenje kao i geodetski projekt koji je sastavni dio lokacijske dozvole prema posebnim propisima kojima se uređuje prostorno uređenje.

Geodetskim projektom prikazuje se smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici,  te  oblik  i  veličina  građevne  čestice  čije  se  formiranje  određuje  građevinskom dozvolom.

Geodetski projekt izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta.

Geodetskim  projektom  koji  je  sastavni  dio  glavnog  projekta  koji  je sastavni dio građevinske dozvole međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru, iskolčenje građevine i evidentiranje građevine u katastru, bez izrade dodatnih snimaka i elaborata te izdavanja potvrda, propisanih posebnim propisima koji uređuju državnu izmjeru i katastar.

Smještaj  građevine  unutar  obuhvatazahvata  u  prostoru  i  obuhvat  zahvata  u prostoru  u  glavnom  projektu  čiji  sastavni  dio  nije  geodetski  projekt  prikazuju  se  u arhitektonskom, odnosno građevinskom projektu, ovisno o vrsti i veličini zahvata u prostoru na   kopiji   katastarskog   plana,   Hrvatskoj osnovnoj   karti   (M   1:5000),   na   ortofoto   karti odgovarajućeg mjerila i/ili odgovarajućim koordinatama.

Obuhvat zahvata u prostoru u kojemu se gradi građevina, ovisno o vrsti građevine, određuje  kao  trasa,  koridor,  odnosno  površina  katastarskih  čestica  i/ili  njezinih  dijelova određen na odgovarajući način.

Smještaj građevine unutar obuhvata zahvata u prostoru za građevinu za koju se lokacijskom dozvolom određuje obuhvat zahvata u prostoru unutar kojega se parcelacijskim elaboratom formira građevna čestica, prikazuje se na podlozi tog parcelacijskog elaborata koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina i potvrdilo Ministarstvo, odnosno upravno tijelo koje je izdalo lokacijsku dozvolu.

Saznajte više : ZAKON O GRADNJI  i   ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU

Dobrodošli na novu web stranicu poduzeća Geodetski projekti i sustavi d.o.o. iz Zagreba.

Kako bismo svojim klijentima olakšali pristup našim uslugama, izradili smo novu web stranicu na kojoj na jasan način predstavljamo svoje usluge i projekte na kojima radimo. Uz to, pisat ćemo i povremene savjete i zanimljivosti iz geodetskog svijeta kako biste bili u toku s najvažnijim informacijama.

Pratite i naše društvene mreže kako biste bili obaviješteni o najnovijim objavama.

Srdačan pozdrav!