Provedba u zemljišnoj knjizi (usklađenje)

Izrađuje se u slučaju da je neka katastarska čestica već evidentirana u katastarskom operatu koja odgovara stanju u naravi, te se ovim GE-om predlaže provedba promjene samo u zemljišnoj knjizi, a sve u svrhu usklađenja stanja u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.