Evidentiranje, brisanje ili promjena podatka o zgradama ili drugim građevinama

( UPIS / UPLANA / UCRTAVANJE OBJEKTA )

Nakon uspješno okončane gradnje objekata, zgrade ili drugih građevina završetak bi trebao biti njihovo evidentiranje u Katastra i Zemljišnoj knjigu. Razlog tome je što se tim postupkom na jednostavan način dokazuje njeno postojanje „čisti papiri“ što je potrebno za prijavu prebivališta, ostvarivanja i reguliranja imovinsko-pravnih odnosa vezano uz prometovanje nekretnina ( etažiranje, najam, hipoteke, kupnja, prodaja i dr. ).

Kod izrade GE-a uz rješenje o kućnom broju prilaže se i akt legalnosti objekta. Ako se za objekt ne priloži ( ishoduje ) akt legalnosti, ta činjenica ne spriječava evidentiranje istog u Katastar i Zemljišnu knjiga, ali će se zabilježiti kao teret tako da se sa takvim objektima neće moći u potpunaosti ostvarivati spomenuta prava, a i postoji stalna ( učestalost promjena Zakona o gradnji ) prijetnja za pokretanjem nekog oblika inspekcijskog nadzora i/ili praćenja.