Parcelacijski elaborat (parcelacija, parcelizacija i sl.)

Sve su to nazivi za geodetski elaborat kojim se katastarska čestica (parcela) dijeli (parcelira) ili spaja u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi. Mogu biti izrađeni u svrhu:

1. Diobe ili spajanja katastarskih čestica

a) izrađuje se za zemljišta koja su izvan granica građevinskog područja i zemljišta koja nisu građevinska.
b) provođenja pojedinačnih zemljišnoknjižnih ispravnih postupaka u katastarskim općinama za koje se vodi katastar zemljišta kao i u katastarskim općinama u kojima je postupno osnivanje katastra nekretnina
c) spajanja cijelih katastarskih čestica istog vlasnika na kojima je izgrađena postojeća zgrada na temelju građevinske dozvole, odgovarajućeg akta temeljem kojeg je zgrada izgrađena, odnosno drugog akta za postojeće zgrade definirane zakonom kojim se uređuje gradnja.

2. Provedbe akata odnosno planova prostornog uređenja

izrađuje se za izgrađeno i neizgrađeno građevinska zemljišta na temelju:

a) Lokacijske dozvole (vidi slike)
b) Rješenja o utvrđivanju građevne čestice
c) Građevinske dozvole, odnosno drugog akta na temelju koje je izgrađena građevina
d) Urbanističkog plana uređenja (UPU), prostornog plana (PPU) gradova ili općina i generalnog urbanističkog plana (GUP) kad se određuje zemljište koje je vlasnik dužan prenjeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave

3. Pomorskog ili vodnog dobra

izrađuje se na temelju:

a) rješenja o utvrđivanju granice pomorskog dobra ili drugog odgovarajućeg akta kojim je granica pomorskog dobra utvrđena i obavezno sadrži potvrdu nadležnog tijela o njegovoj usklađenosti s rješenjem odnosno aktom o utvrđivanju granice pomorskog dobra.
b) odluke o utvrđivanju vanjske granice inundacijskog pojasa i obavezno sadrži potvrdu nadležnog tijela o njegovoj usklađenosti s tom odlukom.

4. Izvedenog stanja ceste