Usluge katastra i zemljišnih knjiga

PARCELACIJA

Sve su to nazivi za geodetski elaborat kojim se katastarska čestica (parcela) dijeli (parcelira) ili spaja u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

UPIS OBJEKTA

Nakon uspješno okončane gradnje objekata, zgrade ili drugih građevina završetak bi trebao biti njihovo evidentiranje u Katastra i Zemljišnoj knjigu.

USKLAĐENJE

Izrađuje se u slučaju da je neka katastarska čestica već evidentirana u katastarskom operatu koja odgovara stanju u naravi…

ISPRAVAK

Ovakvim GE-a se predlaže osnivanje svih katastarskih čestica koje čine neku nekretninu po novome ( STVARNOM ) stanju…

PROMJENA KULTURE

Prilikom izrade većine GE-a evidentiraju se novi načini uporabe katastarskih čestica na način da se poljoprivredne kulture ( livada, pašnjak, oranica i dr. )…