Evidentiranja izvedenog stanja ceste (parcelacija + upis javnih i nerazvrstanih cesta)

Nakon stupanja na snagu Zakona o cestama ( NN 84/2011, srpanj 2011 ) propisan je GE kojim se sve javne i nerazvrstane ceste evidentiraju ( upisuju ) u Katastar i Zemljišnu knjigu. Ovaj GE izrađuje se na temelju odgovarajuće odluke o razvrstavanju ceste koja je obavezni sadržaj istog, kao i očitovanja upravitelja javne ceste odnosno nositelja prava na nerazvrstanoj cesti. Očitovanje obavezno sadrži iskaz:

  1. da je predmet geodetskog elaborata točno određena cesta
  2. da geodetski elaborat iz odgovara izvedenom stanju ceste
  3. da je predmetna cesta izgrađena odnosno rekonstruirana do stupanja na snagu propisa kojim je uređeno područje evidentiranja javnih i nerazvrstanih cesta.

Sami izgled, način izrade kao i njegovi sastavni dijelovi su prilagođeni ( modificirani ) dijelovi iz GE-a „PARCELACIJA“ i „UPIS OBJEKTA“ . To je iz razloga što se ovim GE-om definiraju granice ( međe ) jedinstvene katastarske čestice „Ceste“ na koji se zatim upisuje način uporabe, u 100%  površine, kao objekt „CESTA“ ( npr.: AC-6, DC-1, ŽC-1042, LC-654321, NC-01 „MAZIN“ i dr.). Ovaj GE-a izrađuje se na temelju odgovarajuće Odluke o razvrstavanju ceste koja je obavezni sadržaj istog, kao i očitovanja upravitelja javne ceste odnosno nositelja prava na nerazvrstanoj cesti.

  • skice izmjere DC124, Bribinj

  • snimak izvedenog stanja DC124, Brbinj

  • stara kopija plana DC124, Bribinj

  • nova kopija plana DC124, Bribinj