Usluge infrastrukture (ceste i vodovi)

EVIDENTIRANJA IZVEDENOG STANJA CESTE

Ovaj GE izrađuje se na temelju odgovarajuće odluke o razvrstavanju ceste koja je obavezni sadržaj istog, kao i očitovanja upravitelja javne ceste odnosno nositelja prava na nerazvrstanoj cesti.

“ELABORAT INFRASTRUKTURE (VODOVI)”

U katastru infrastrukture vode se podaci o vodovima i pripadajućim objektima elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne.